Generowanie i dodawanie danych do bazy

Fabryka tworzy szablon wpisów do bazy danych

php artisan make:factory PostFactory

Po wywołaniu powyższej komendy w katalogu database->factories zostanie utworzony plik PostFactory.php

z zawartością jak poniżej, który uzupełniamy według własnych potrzeb. Tworzymy funkcje Image która będzie wstawiała image i modyfikowała content

public function definition()
{
return [
//
'user_id' => rand(1,4),
'title'=> $this->faker->sentence(5),
'content'=>$this->faker->paragraph(15),
'published'=> rand(0,1),
'premium'=> rand(0,1),
'date'=> now(),
'type'=> 'text'
];
}

Modyfikowanie już istniejącego wpisy za pomocą State

public function image()
{
   
return $this->state(function () {
       
return [
           
'content'=>null,
           
'type'=> 'photo',
           
'image'=> $this->faker->imageUrl(1200,800)
        ];
    });