Wstawiamy dane za pomocą seeder

Tworzymy seeder

php artisan make:seeder PostsTableSeeder

Seeder wstawia dane do tabel, funkcji run definiujemy ile i jakie wpisy mają zostać wstawione.

class PostsTableSeeder extends Seeder
{
/**
* Run the database seeds.
*
* @return void
*/
public function run()
{
//
foreach (range(1, 10) as $i) {
$factory = Post::factory();

if ($i % 2 == 0) {

$factory = Post::factory()->image();
}
$factory->create();
}
}
}

W naszym przypadku wstawiamy 10 postów na przemian textowy i image