Wywołujemy seeder

Aby wywołać seed należy użyć

php artisan db:seed --class=PostsTableSeeder 
// to wywoła pojedynczy seed

aby wywoływać wszystkie seed jednocześnie dopisujemy je do tablicy w pliku DatabaseSeeder.php

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
/**
* Seed the application's database.
*
* @return void
*/
public function run()
{
//\App\Models\User::factory(10)->create();
$this->call([
PostsTableSeeder::class,
// to dopiszemy inne seed
]);
}
}

Teraz wystarczy tylko wpisać

php artisan db:seed //cala tablica się wykonuje