Php artisan clean

Aby wyczyścić pamięć podręczną etc,  php artisan cache:clear
  php artisan config:clear
  
  php artisan view:cache           
  php artisan view:clear

php artisan optimize

composer clear-cache
composer install --optimize-autoloader --no-dev